ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Mi a tájékoztató célja? 

2. Adatkezelő adatai 

3. Egyes adatkezelési folyamatok 

4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak? 

5. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk

6. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók 

7. Adatbiztonság 

8. Sütik (cookies) 

9. Egyéb rendelkezések 

10. mellékletek 

 

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

Ugyancsak figyelemmel kísérjük az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetjük adatkezelési gyakorlatunkba.

2. Adatkezelő adatai

 

Név

[*]I.C.C. Kft

Weboldal

[*]www.szurovizsgalatok.com

Cégjegyzékszám

[*] 14 09 302782

Székhely

[*]Fonyód Szent István út 1.

Adószám

[*11484338-2-14]

E-mail

[*]info@icc.hu

Telefonszám

[*]+36302881111

 

3. Egyes adatkezelési folyamatok

 

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 

3.1. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Felhasználót

e-mail cím

ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése).

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

3.2. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

Weboldalunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

 

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat : név

adatkezelés célja: Felhasználó beazonosítása

e-mail cím: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

telefonszám: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

 

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

VAGY

A Felhasználónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak 3.2.1. pontban szereplő céljából történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célja használjuk, akkor erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa (lásd: 9.2. pont).

 

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3.2.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

 

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalunkon lehetőség van különféle termékek megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

 

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket

telefonszám

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

e-mail cím

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelői és a megrendelői jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

 

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A szerződésen alapuló számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges személyes adatokat – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére – a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig tároljuk.

 

3.3.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

 

3.4. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

 

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

 

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

egyéni vállalkozó adószáma

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

 

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

 

3.4.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - oly módon őrizzük meg, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

3.4.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

 

3.5. Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelések

 

A Felhasználók kérdéseire történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok kivizsgálása céljából ügyfélszolgálatot tartunk fenn Weboldalunkon.

 

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a Felhasználó beazonosítása

e-mail cím

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

telefonszám

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

 

3.5.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

 

3.5.3. Az adatkezelés időtartama

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 5 évig.

 

3.5.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

3.6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Weboldalunkon különféle kedvezmények igénybevétele (gyorsabb megrendelés, több szállítási cím rögzítése, rendelési előzmények megtekintése, rendelés állapotának követése, kívánságlista használata) céljából lehetőség van regisztrálni. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

 

3.6.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

Felhasználó beazonosítása

lakcím

a megrendelésekhez többlet információ szolgáltatása

e-mail cím

kapcsolattartás a Felhasználóval

telefonszám

kapcsolattartás a Felhasználóval

jelszó

technikai műveletek végzése

 

3.6.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése

 

3.6.3. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó kérésére történő törlésig. Amennyiben a Felhasználó nem használja fiókját, profilját az utolsó megrendelést követő 5 év elteltével töröljük.

 

3.6.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

3.7. Ajándék utalványokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Weboldalunkon a Felhasználóknak lehetősége van ajándék utalványok vásárlására és beváltására harmadik személyek (Címzettek) részére. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

 

3.7.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

Felhasználó neve

Felhasználó beazonosítása

Felhasználó e-mail címe

kapcsolattartás a Felhasználóval

Címzett neve

Címzett beazonosítása

Címzett e-mail címe

utalvány eljuttatása a Címzetthez

 

3.7.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó vonatkozásában adatkezelésünk jogszabályon alapul; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése.

A Címzett vonatkozásában adatkezelésünk különböző jogos érdekeken alapul (GDPR 6. cikk (1) f) pontja); jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a Felhasználó sikeresen megajándékozza a Címzettet az utalvánnyal. A Címzett személyes adatainak ismerete nélkül – megfelelő információ hiányában – szolgáltatásunkat nem tudnánk teljesíteni. A Felhasználónak is jogos érdeke, hogy az adatkezelés eredményeként az általa megjelölt Címzett kihasználhassa az ajándék utalványban rejlő lehetőségeket. Mivel a Címzettnek is jogos érdeke a kedvezmények igénybe vétele, információs önrendelkezési jogának és magánszférájának indokolatlan korlátozása az adatkezelés keretében nem állapítható meg.

 

3.7.3. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó személyes adatait kérésére töröljük. Amennyiben a Címzett nem használja fel az ajándék utalványt, személyes adatait az utalvány kiállítását követő 1 év elteltével töröljük.

 

3.7.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

4. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

 

Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyes érintetti jogokat, majd ezeket bővebben kifejtjük a tájékoztató 3. számú mellékletében.

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni.

 

4.1. Hozzáférési jog

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

4.2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3. Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

4.4. Elfeledéshez való jog

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

 

4.7. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználónk jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen (lásd: [4.3] pont). Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból főszabály szerint nem kezelhetők.

 

4.8. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

4.9. Jogorvoslati lehetőségek

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

 

• az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

5. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk

 

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

 

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.9. pont).

 

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

6. Személyes adatok lehetséges címzettjeim, adatfeldolgozók

 

6.1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: [*wix]

Elérhetőségek: [*]www.wix.com

 

6.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A Weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az általunk által igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: [*wix]

Elérhetőségek: [*www.wix.com]

 

6.3. Chat-szolgáltatással összefüggésben

A Weboldal használata során igénybe vehető chat szolgáltatás üzemeltetője adatfeldolgozóként szintén hozzáférhet a Felhasználók személyes adataihoz.

Név: [*wix ]

Elérhetőségek: [*www.wix.com]

 

6.4. Megrendelt termékek kiszállításával összefüggésben

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében futárcégeket, mint adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók adatai az alábbiak:

6.4.1.

Név: [*Magyar Posta]

Elérhetőségek: [*www.posta.hu]

 

6.5. Megrendelés díjának fizetésével összefüggésben

A megrendelés díját banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: [*Magyar Posta]

Elérhetőségek: [*www.posta.hu]

 

6.6. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Linkedin Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

6.7. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

7. Adatbiztonság

 

A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

7.1. Szervezési intézkedések

Informatikai rendszereinkhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz informatikai rendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Mi és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.

7.2. Technikai intézkedések

Az adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével – saját eszközeinken, adatközpontban tároljuk. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külön zárt szerverteremben tároljuk, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Többszintű, tűzfalas védelemmel védjük a belső hálózatunkat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat redundánsan – azaz több helyen – tároljuk, hogy védjük azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az általunk működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítjuk meg (VPN).

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Szerverünk a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

 

8. Sütik (cookies)

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

8.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A Weboldalon használt sütik listája:

1. folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása

2. explicit tartalom - böngésző bezárása

3. forrás azonosító - 60 nap

4. utoljára megtekintett termékek - 60 nap

5. mobil verzió, design váltás - 365 nap

 

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

8.2. Google Analytics

1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

 

8.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

• Firefox

• Google Chrome

• Microsoft Internet Explorer 11

• Microsoft Internet Explorer 10

• Microsoft Internet Explorer 9

• Microsoft Internet Explorer 8

• Safari 9

• Safari 8

• Safari 6/7

• Opera

 

9. Egyéb rendelkezések

 

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról

A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

9.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

 

9.3. Nyilvántartási kötelezettség

A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 

9.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk köteles eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

9.5. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

 

Hatályos:

2020. Április 03

I.C.C. Kft

Adatkezelő

 

 

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

 

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

 

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

 

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

 

 

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 

• adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

 

• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

• adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

• adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

• cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

 

• érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

• harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

• IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

 

• személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3. számú melléklet

Érintetti jogok

 

 

Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

• személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

 

• az adatkezelés céljai;

 

• az érintett személyes adatok kategóriái;

 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 

• jogai;

 

• jogorvoslati lehetőségei;

 

• az adatforrásokra vonatkozó információ.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

 

Helyesbítés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.

Törlés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

• a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

 

• aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

 

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

• aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

 

• a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok

pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

• az érintett hozzájárulása alapján;

 

• jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

 

• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

 

• fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.

 

 

Adathordozhatóság

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.

Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

 

Tiltakozás

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a jelen Tájékoztató [*] pontjaiban meghatározott célokból történő kezelése ellen. Ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tartalomjegyzék

1. A Szabályzat célja...............................................................................................................................2

3. Lényeges fogalmak, meghatározások.................................................................................................2

4. Az adatkezelés elvei (GDPR 5. cikke alapján)....................................................................................4

5. Adatkezelések leírása..........................................................................................................................4

6. A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében.................................................................5

7. Adatbiztonság.....................................................................................................................................5

8. Adatvédelmi incidens.........................................................................................................................6

9. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés........................................................................................6

10. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?.............................................................................................7

10.1. Hozzáférési jog..........................................................................................................................7

10.2. Helyesbítéshez való jog.............................................................................................................8

10.3. Törléshez való jog.....................................................................................................................8

10.4. Elfeledéshez való jog.................................................................................................................8

10.5. Adatkezelés korlátozásához való jog.........................................................................................8

10.6. Adathordozhatósághoz való jog.................................................................................................8

10.7. Reagálás a kérelmekre...............................................................................................................8

11. Értesítési és intézkedési kötelezettség...............................................................................................9

12. Egyéb célból történő adatkezelés....................................................................................................10

13. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok..............................................................................10

14. A szabályzat hatálya.......................................................................................................................10

15. Egyes speciális adatkezelések.........................................................................................................10

15.1. Álláspályázatra jelentkezés adatvédelmi követelményei.........................................................10

15.2. Alkalmassági vizsgálatok adatvédelmi követelményei............................................................11

15.3. Munkahelyi tréningek adatvédelmi követelményei..................................................................11

Adatkezelési szabályzat -

 

A Szabályzat célja

Az I.C.C. Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen Szabályzattal a 2018. május 25. napjától

alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletnek (a továbbiakban:

GDPR), illetve a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különös tekintettel az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a

továbbiakban: Infotv.) való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot fogadja el az

alulírott helyen és időben.

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési

elveket és szabályokat, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, illetve vele megbízási jogviszonyban

lévő személyekre nézve kötelező.

A szabályzat kiadásának célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet

munkavállalói képesek legyenek a magánszemélyek adatainak kezelését jogszerűen végezni.

 

2. Munkáltató (adatkezelő) adatai

Név: ]I.C.C. Kft

Székhely: Fonyód Szent István út 1.

Törvényes képviselő: Dr. Pohl Tibor

Cégjegyzékszám: 14 09 302782

Adószám: 11484338-2-14

Telefonszám: +36302881111

E-mail cím: info@icc.hu

 

 

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A

szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az

adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy

egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb

olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése,

vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

Figyelembe véve az Adatkezelő tevékenységét, adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező a

GDPR vonatkozó rendelkezései alapján.

 

Adatkezelési szabályzat - 2 / 12 oldal3. Lényeges fogalmak, meghatározások

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 

- adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

- adatkezelés : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

- adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

- személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

- harmadik fél : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

- az adatkezelés korlátozása : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük

korlátozása céljából;

 

- álnevesítés : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem

lehet kapcsolni;

 

- nyilvántartási rendszer : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

 

Adatkezelési szabályzat -

 

adatvédelmi incidens : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

4. Az adatkezelés elvei (GDPR 5. cikke alapján)

 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára

átlátható módon kell végezni.

 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges

mértékű lehet.

 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes

adatokat haladéktalanul törölni kell.

 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását

csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő

tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi

felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott

tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen,

köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál

kezdeményezni.

 

Adatkezelési szabályzat 

 

Adatkezelések leírása

 

A szervezet által megrendelő természetes személyek, vagy jogi személyek képviselőinek személyes

adatai tekintetében végzett adatkezelések leírása a szervezet weboldalának adatkezelési tájékoztatóban

megtalálható.

A szervezet munkavállalóinak személyes adatait a munkahelyi adatkezelési tájékoztatóban foglalt

módon kezeli.

A szervezet partnerei, alvállalkozói által végzett adatkezeléseket a felek közötti adatfeldolgozói

szerződések szabályozzák.

A szervezet eszközeinek használatára és a munkavállalói titoktartásra vonatkozó előírások az erre

szolgáló külön tájékoztatóban szerepelnek.

Figyelemmel az Info tv. 5. § (5) bekezdésére, a szervezet az adatkezelés megkezdésétől legalább

háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró

adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához

szükséges-e.

6. A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

- Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való

megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat

megismerése.

- Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés

koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani

jogszerű adatkezelést.

- Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető

legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

- Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személytájékoztatást kapjon az

adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni

és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

- Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A

oldaltájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével,

amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

-

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség

keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –

meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi

incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

 

7. Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai

megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori

fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes

adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az

adatkezelőnek.

 

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem

vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti

rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a

személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az

illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani

Adatkezelési szabályzat - 6 / 12 oldallehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira

és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően

magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy

megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

9. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes

adatokat is kezelhet.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

- a szervezet munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi és szerződéses kötelezettségen

alapul;

- a szervezet által megismert jelentkezők személyes adatainak a kezelése szerződéses

kötelezettségek teljesítése céljából történik

- a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási,

elszámolási és nyilvántartási célból;

- a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások

kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is

lehetnek;

A fentiek szerinti adatkezelés jogszabályi, vagy szerződéses kötelezettségen, illetve a szervezet jogos

érdekén alapul.

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok

(például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy

hozzájárulását előzetesen el kell kérni. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó

hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben

kell rögzíteni.

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a

nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig

tart.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a

személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak

való megfelelést.

 

10. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint

jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás

kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett a szervezet 2. pontban szereplő

elérhetőségeire tudja címezni.

 

10.1. Hozzáférési jog

 

Az Érintett visszajelzést kaphat a szervezettől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes

adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

10.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett kérésére a szervezet indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan

személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

10.3. Törléshez való jog

 

Az Érintett kérésére a szervezet törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a

szervezetnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen,

vagy kezelésük jogellenes.

 

10.4. Elfeledéshez való jog

 

Adatkezelési szabályzat -

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a szervezet igyekszik értesíteni minden olyan

szervezett, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

10.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

A szervezet – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága

vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a

szervezetnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a szervezetnek.

10.7. Reagálás a kérelmekre

A szervezet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás

esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a szervezet az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

11. Értesítési és intézkedési kötelezettség

11.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról a szervezet minden esetben értesíti azokat a

címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a szervezet

tájékoztatást nyújt ezekről a címzettekről.

11.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 10. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában

tájékoztatást kell nyújtani az Érintettnek. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége,

illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő

Adatkezelési szabályzat -

 

oldalmeghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja

személyazonosságát.

 

Amennyiben a szervezet nem intézkedik a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított

egy hónapon belül tájékoztatni kell az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat

be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha a szervezetnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes

személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk

nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az

adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés

megakadályozása céljából szükséges.

 

11.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 10. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett

intézkedéseket díjmentesen kell biztosítani.

 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,

– figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával

járó adminisztratív költségekre – ésszerű díj számítható fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján

történő intézkedést.

 

12. Egyéb célból történő adatkezelés

 

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel,

előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak

megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

 

13. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

 

Az adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és

szabályozásokat, amelyek szorosan kapcsolódnak annak tartalmához, így például a munkavállalói

titoktartási nyilatkozatot, a kameraszabályzatot, a munkahelyi adatkezelési tájékoztatót, az

Adatkezelési szabályzat -oldal adatkezelések felülvizsgálatára szolgáló dokumentumot, a céges eszközök ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatást, illetve a munkavállalói e-mailek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatót is.

 

14. A szabályzat hatálya

 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet minden munkavállalójára.

 

Fonyód, 2020 Április 03

 

15. Egyes speciális adatkezelések

 

15.1. Álláspályázatra jelentkezés adatvédelmi követelményei

 

Nem fogadható el az anonim álláshirdetések feladása, mivel az esetek túlnyomó többségében ezzel

aránytalanul sérül a jelentkezők információs önrendelkezési joga, így különösen az a joga, hogy a

jelentkezők az adatkezelés megkezdése előtt (a pályázati anyag elküldése előtt) valamennyi lényeges

adatkezelési körülményéről tájékoztatást kapjanak. A munkáltatók érdekei csak különösen indokolt,

rendkívüli esetben, és akkor is legfeljebb korlátozott mértékben (például egy rövid, átmeneti

időtartamig) írhatják felül a jelentkezők információs önrendelkezési jogát.

Előzetes tájékoztatást kell biztosítani a jelentkezők számára. Így például ismertetni kell a

jelentkezőkkel, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a munkáltató is megtekinti a

jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Azaz a munkáltató

nem „rejtheti el” ezen gyakorlatát a jelentkezők elől, fel kell fednie a kiválasztási folyamat minden

lényeges részét. Nem fogadható el az, ha a munkáltató a korlátozottan nyilvános adatokat ismeri meg.

Csak azok az információk ismerhetőek meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a

munkakörrel kapcsolatban. A munkaviszony létesítése szempontjából így például nem lényeges adat a

magánéletre, párkapcsolatra, családi életre, vallásra vonatkozó adat. - Az érintett közösségi oldalon

végzett, nyilvános tevékenysége megismerhető, következtetést vonható le arról, de a további

adatkezelési műveletek már jogellenesnek minősülnek. Vagyis arra nincs lehetőség, hogy a jelentkező

profiloldalát a munkáltató lementse, tárolja vagy más számára továbbítsa.

Ha a munkáltató bármilyen feljegyzést készít a pályázóról, akkor az is a pályázó személyes adatának

minősül. Ezzel kapcsolatban két adatvédelmi követelményt szükséges tisztázni: egyrészt erre is

kiterjed az érintettet tájékoztatáshoz való joga, vagyis, hogy megismerje, a munkáltató milyen

következtetéseket vont le a pályázati anyagával összefüggésben. Másrészt a munkáltatónak törölnie

kell az ilyen természetű, az érintettre levont következtetéseket tartalmazó feljegyzéseket is.

Adatkezelési szabályzat -

A 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja meghatározza, hogy milyen

adatokat nem lehet kezelni magán-munkaközvetítés során. A jogszabály értelmében tilos olyan

személyes adatokat kezelni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs

szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. Erre tekintettel a

magán-munkaközvetítő – mint a munkáltató szerződéses partnere – a képesítésre, szakmai

tapasztalatra vonatkozó adatokat és az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat kezelheti.

15.2. Alkalmassági vizsgálatok adatvédelmi követelményei

Részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat

milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.

Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a

jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

A vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg az eredményeket. Ezt

azért is fontos hangsúlyozni, mert a tesztből akár olyan következtetés is levonható, amely maga az

érintettek, a munkavállalók számára sem volt ismert. A munkáltató csak azt az információt kaphatja

meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók

ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban nem ismerheti meg.

 

 Munkahelyi tréningek adatvédelmi követelményei

 

Általában a tréningek, különböző alkalmassági vizsgálatok keretén belül elvégzett tesztek komoly

személyiségjellemzést adnak a munkavállalókról, amelyek megismerése, tárolása, nyilvántartása nem

fogadható el a munkáltatók részéről. A tesztek kitöltése a trénernek (szakembernek) ad iránymutatást a

tréningen résztvevő munkavállalókról: kinek milyen képességét szükséges fejleszteni, milyen

módszerrel lehet eredményesebb munkavégzést elérni. Azaz a teszteredményeket a szakértő kezeli a

tréning során, és ennek átadása a munkáltató részére nem elfogadható. Továbbá a tréninget követően a

tréner vagy a trénercég arra alapvetően nem jogosult, hogy egy tréningen résztvevő személy

eredményeit névhez köthetően a jövőben is kezelje, ehelyett javasolt a kitöltött tesztlapok,

dokumentumok kitöltő részére való átadása.

ÁNTSZ engedély szám:
SO-05/NEO/00432-2-2018.
SO-05/NEO/00418-3/2018
Cégjegyzékszám:
14 09 302782
Adószám:
11484338-2-14

I.C.C. Kft. Nemzetközi Szervezési, Logisztikai és Továbbképzési Központ:

Cím: H-8640 Fonyód Szent István u. 1. 

Ügyvezető igazgató: Dr. Pohl Tibor

Telefon: +36 (30) 288-1111

e-mail: info@icc.hu

OLDALTÉRKÉP

▪ - Főoldal

▪ - Magunkról

▪ - Áraink

▪ - Karrier

▪ - Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató /

szabályzat

SZOLGÁLTATÁSOK

▪ - Komplex Szakorvosi Szűrővizsgálat

▪ - Szűkebb körű Szakorvosi Szűrővizsgálat

▪ - Szűrővizsgálat Szívinfarktus 

▪ - Szűrővizsgálat rákszűrés

▪ - Szűrővizsgálatok

Partnereink: